Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

–        pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
–        svetovalna storitev ali
–        učna pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v času pouka, v dogovoru z učencem in starši tudi v času izven pouka. Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, podrobneje pa se način izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z individualiziranim programom.

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2. člen) so to:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

(Besedilo je povzeto po Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.)

Dodatno strokovno pomoč izvajajo:

Anna de Domizio, mag. prof. ital. in mag. prof. ped.
Pedagoginja
anna.dedomizio@gmail.com
Telefon: 051 374 270

Tanja Dobnik Mikulandra, uni.dipl. spec. ped.
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja
tamavrica@gmail.com
Telefon: 051 374 270

Špela Benčina, mag. prof. soc. ped.
Socialna pedagoginja
spelab.osz@gmail.com
Telefon: 051 441 373

Lucija Hrastnik, mag. psih.
Psihologinja
Lucijah.osz@gmail.com
Telefon: 051 441 373

Žiga Novak, uni. dipl. soc. ped.
Socialni pedagog
ziga.novak@guest.arnes.si

Robert Povirk, uni. dipl. ped.
Pedagog
robipovirk@gmail.com

Špela Mušič, uni. dipl. ped. in uni. dipl. zgo.
Pedagoginja
spelamusic@yahoo.com

(Skupno 406 obiskov, današnjih obiskov 1)