Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

 • učenja in poučevanja,
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in poklicne orientacije ter
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Besedilo je povzeto po Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli.)

V šolski svetovalni službi delujejo:

Polona Debeljak, univ. dipl. ped.
Pedagoginja, pomočnica ravnatelja
polona.debeljak2@guest.arnes.si
Telefon: 051 441 373

 • vodi vpise in izpise učencev;
 • izpelje celotni postopek karierne orientacije;
 • obvešča in svetuje učencem za pridobivanje štipendij (Zoisovih, kadrovskih, itd.)
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi razširjenega programa šole (interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni pouk, učne pomoč, učne dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi itd.);
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • sodeluje na območnem aktivu svetovalnih delavcev in študijski skupini;
 • sodeluje pri projektih na šolskem in državnem nivoju;
 • spremlja učno uspešnost učencev;
 • izpelje potrebno dokumentiranje postopkov.

Špela Benčina, mag. prof. soc. ped.
Socialna pedagoginja
spelab.osz@gmail.com
Telefon: 051 441 373

 • Vodi vpis v 1. razred;
 • ugotavlja pripravljenost predlaganih otrok za vstop v šolo in sodeluje v komisiji ter vodi potrebno dokumentacijo;
 • spremlja šolske novince in svetuje staršem pri vključevanju v šolsko okolje;
 • individualno ali skupinsko obravnava učence z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi stiskami;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • skrbi za socialno ogrožene učence in družine;
 • sodeluje na območnem aktivu svetovalnih delavcev in študijski skupini;
 • spremlja vzgojni načrt;
 • sodeluje pri projektih na šolskem in državnem nivoju;
 • izvaja dodatno strokovno pomoč.

Lucija Hrastnik, mag. psih.
Psihologinja
Lucijah.osz@gmail.com
Telefon: 051 441 373

 • obravnava učence z učnimi in socialnimi problemi;
 • svetuje učencem s čustvenimi stiskami;
 • vodi karierno orientacijo;
 • vodi postopek odkrivanja in spremljanje dela nadarjenih učencev;
 • svetuje učencem priseljencem in učencem, predhodno šolanim v tujini, pri vključevanju v šolsko okolje;
 • vodi vzgojne opomine;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • izvaja dodatno strokovno pomoč.

Anna De Domizio, mag. prof. ital. in mag. prof. ped.
Pedagoginja
anna.dedomizio@gmail.com
Telefon: 051 374 270

 • Svetuje in pomaga učiteljem , vzgojiteljem pri delu z učenci ali starši, ki potrebujejo učno in vzgojno pomoč;
 • spremlja učence z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami in oblikuje projekt pomoči;
 • vodi in koordinira celoten postopek integracije otrok s posebnimi potrebami in sodeluje z učitelji dodatne strokovne pomoči;
 • sodeluje pri otroškem parlamentu in otroški skupnosti;
 • sodeluje pri nacionalnem preizkusu znanja za 6. in 9. razred;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • izvaja dodatno strokovno pomoč.

Tanja Dobnik Mikulandra, uni.dipl. spec. ped.
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja
tamavrica@gmail.com
Telefon: 051 374 270

 • Izvaja dodatno strokovno pomoč (inštruktor Brain Gyma);
 • pomaga in svetuje učencem in njihovim staršem s področja specifičnih in splošnih učnih težav;
 • načrtuje in izvaja program Z gibanjem urimo možgane, ki je namenjen učencem s težavami na področju motorike;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • izvaja program Zdrava šola, ki se izvaja pod okriljem NIJZ.

Robert Povirk, univ. dipl. ped. in mag. prof. slov.
Pedagog
robipovirk@gmail.com

 • Sodeluje z učitelji, vzgojitelji in s starši pri delu z učenci s posebnimi potrebami;
 • izvaja dodatno strokovno pomoč in učno pomoč za učence s posebnimi potrebami;
 • izvaja dopolnilni pouk slovenščine za učence 6. in 7. razreda;
 • poučuje slovenski jezik učence priseljence in učence, predhodno šolane v tujini.
(Skupno 1.473 obiskov, današnjih obiskov 1)